Marksist teorisyenlerden olan Lev Troçki, 1917 Rus Devrimi, Sovyetler Birliğinin kurulması ve alt yapısının oluşturulmasında etkili olan isimlerden bir tanesidir. Dışişlerinde mesul Halk Komiseriliği ve Bolşevik Partinin Politbüro üyeliğini yapmış; Kızıl Ordunın kurulmasında tesir rol oynamıştır. Leninnin ölümünden sonra Staline karşı “Sol Muhalefet”i geliştirmiş ve bu yüzden SSCBden sürülmüştür. 11 yıl süren sürgün hayatında çoğu ülkede bulunmuş ve “Troçkizm”i yaymak ve dünyada sosyalist bir tertip sistem sağlamak sağlamak hedefiyle için suretiyle çalışmalar sürdürmüştür. Şu an halen halen dünyada Troçkizmden etkilenmiş kümeler bulunmakla beraber eş güdümlü bir arada Beraber bilhassa Genellikle Stalinizm ve Maolizme karşı muhalefeti getirmektedir.
Tam adıyla Lev Davidoviç Troçki, 7 Kasım 1879da o devre Rusyaya bağlı Tespit edilen tespit edilen Güney Ukraynanın Kerson şehrinde doğdu. Yahudi bir çiftçi olan babası David Leontyeviç Bronstein ve annesi Anna Bronsteinnin beşinci çocuğu olan Troçki, ailesi Yahudi olmasına karşın evde Rusça ve Ukraynaca öğrenmişti. Troçkinin kız kardeşi Olga, Bolşevik Partisinin ileri gelenlerinden Lev Kamenev ile evli olmasından ailenin içine politika girmişti.

Troçki, 9 yaşına geldiği zaman daha iyi eğitim alması hedefiyle için suretiyle Odessada yaşam sürdüren teyzesinin yanına gönderildi. Burada bir Alman Okuluna yazıldı. Bu okulda aldığı eğitim o kişinin kültür ve eğitim hayatının gelişmesine ve erken yaşta entellektüel düzeyinin gelişmesine sebep oldu. Daha sonra hayatında büyük önemi olacak bir ilerleme sağladı. “Hayatım” isimli otobiyografik eserinde bu okulda aldığı dil eğitiminin kendisine çok fayda sağladığını belirtmişti. Troçki Ukraynaca, Rusça, İbranice, Almanca, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca öğrenmişti.

Dahamek amacıyla 1896 senesinde şimdiki adı Mykolaiv olan Nikolayeve giden Troçki, burada matematik ve hukuk eğitimi aldı. 1897 devrim yandaşları ile tanışması bu sebeple oldu. 1898 senesinde Rusya Sosyal Demokratik İşçi Partisinin kolu olan Güney Rusya Çalışanlar Birliğine girdi. Girdiği devrimci gruplarda, Marksizm görüşünü tanıdı. Grubun fikirlerini yaymak amacıyla çoğu çalışmalar düzenledi. Bu faaliyetlerinde kaynaklı ötürü ötürü Dolayı Dolayı 1898 senesinde Çarlık doğrulusunda yönünden yönünden doğrultusundan tutuklandı.

İki yıl süren hapis hayatından sonra, Sibiryaya sürgüne gönderildi. “Troçki” takma ismini bu devre kullanmaya başladı. Sürgünde iken Marksist bir felsefe öğrencisi olan Aleksandra Sokolovskaya ile tanıştı ve evledi. 1902 senesinde Rusyadan kaçarak evvel Viyanaya sonrasında Sonrasında sonrası sonrasında Daha sonra Londraya gitti ve orada Vladimir Ilyich Lenin ile tanıştı. Georgy Plekhanov, Julius Martov ve Leninnin vazife vazife vazife aldığı “Iskra” isimli gazeteye girdi ve “Pero” takma adıyla yazılarını yazmaya başladı. Ertesi sene 1903de Londrada düzenlenen Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisinin kongrasine katıldı.

1903 senesinde düzenlenen Rusya Demoktar İşçi Partisinin ikinci kongresinde, parti, Bolşevikler ve Menşevikler olmak üzere iki değişik değişik gruba ayrılmıştı. Leninnin lideri mevkisine geldiği Bolşevik grubuna karşı, troçki Menşevik doğrultusunda yönünde yer aldı. fakat yalnız fakat Fakat kısa bir vakit sonra Plehanovun önderliğindeki Menşevikler ile de düşünce düşünce arılıkları doğmasından kaynaklı ötürü ötürü Dolayı Dolayı bu gruptan da ayrıldı.

1905 senesinde “Kanlı Pazar” olarak nitelendirilen vakanın derhal anında sonrasında, Sonrasında sonrası sonrasında Daha sonra Troçki yeniden yine Rusyaya döndü ve Rus devrimi amacıyla çalışmalar içine girdi. Bu devre hem menşevikler ile hem de Bolşevikler ile beraber eş güdümlü bir arada Beraber çalıştı. Eylül ayında Çarlığa karşı yürüibiryaya sürüldü ama lakin ancak Ancak bu seferde Finlandiyaya kaçmayı başardı. “1905” isimli kitabında bu firar öyküsünden bahsediyordu. 1907 senesinde Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisinin 5. Kongresine katıldı. sonrasında Sonrasında sonrası sonrasında Daha sonra ayını senenin Ekim ayında Viyanaya giderek Avusturya Sosyal Demokrat Partinin çalışmalarına katıldı. Alman Sosyal Demokrat Parti amacıyla 7 yıl süre ile çalıştı.

1908 senesinde, Rusyaya ihtilaf olarak, proleterlerin haklarını öne çıkaran, Joffe Matvey ve Viktor Koppun editörlüğünde haftada bir Rusça olarak yayınlanan “Pravda” (Gerçek) isimli gazeteyi çıkardı. 1905 ile 1907 yılları arasında yaygın Bolşevik-Menşevik tartışmaları 1910 senesinde Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisinin Paristeki kongresinde Leninnin fikirleri tarafında birleşti ve Troçkinin yayınladığı “Pravda” isimli gazete bir anda partinin resmi yayın kuruluşu haline geldi. Troçki 1912 yılının Nisan ayına kadar bu gazeteyi çıkarmaya devam etti. 22 Nisandan sonra St. Petersburgda Bolşevikler “Pravda” isimli gazeteyi çıkarmaya devam ettiler. Bu durumdan rahatsız olan Troçki, gezetenin baş editörü olan Menşevik önder önder Nikolay Chkheidzeye bir mektup aratarak, Bolşeviklere katıldığını bildirdi.

Troçki, 1917 senesinde Rusyaya döndükten derhal anında sonra Petrograd Sovyeti Başkanlığına getirildi. Yapılacak devrimde ve daha sonra alt yapının hazırlanmasında ve yönetilmesinde büyük rol oynadı. Gregoryen takvime göre 24 Ekim 1917; Miladi takvime göre 7 Kasım 1917de yapılan, Petrograddaki Çarlığa ait kışlık saraya Lenin önderliğindeki Bolşeviklerin yaptığı baskın ile, Çarlık Rusya yıkıldı ve yerine Sovyet Rusyanın kurulması amacıyla ilk ismim atıldı.

Devrim Ardından ardından Sovyetler Birliğinin en mühim adamlarından biri ahaline gelen Troçki, evvel Dışişleri daha sonra muhabere harp Bakanlığına getirildi. muhabere harp Bakanlığı yaptığı devre Kızıl Ordu ile alakalı faaliyetlerde bulundu. Başkumandan sıfatıyla Kızıl Ordunun kurulmasını sağladı ve ihtilal ardından ortaya gelebilecek ayaklanmaları bastırmak bastırmak ile görevlendirildi. fakat yalnız fakat Fakat kısa vakit sonra parti ile düşünce düşünce ayrılığına düşmesi sebebiyle partiden uzaklaştı.

I. Dünya Savaşından çekilmiş olan Rusyanın Brest-Litovsk Antlaşmasını imzalaması kosunda Lenin ve Bolşevikler ile düşünce düşünce ayrılığına düşen Troçki, anlaşmanın imzalanmasının Avrupalı Devletlerin emperyalist güçlerine karşı boyun eğmek manasına geleceğini düşünüyordu. Almanyada da büyüyen bir proleterya olduğunu farkında olna Troçki, Rusyada devrim ile getirdikleri rejimin, yayılarak Avrupada da büyüyebileceğini düşünmekteydi. Bu görüşünü, I. Dünya Savaşı gibi emperyalist bir muhabereden çıkmış Avrupa Devletlerinin destekleyeceği kanaati fikiri desteklemekteydi. fakat yalnız fakat Fakat Lenin yönetimindeki Bolşevikler, Sosyalist rejimin Avrupaya yayılacağını düşünmedikleri gibi, Brest-Litovsk Antlaşması ile esasen yeni bir devrim geçirmiş ve iç karışıklıklar ile mücedelesi devam eden bir ülkenin bu karışık dönemden çıkabileceğini umuyorlardı.

Antlaşmanın imzalanması amacıyla uygulanan oluşturulan oylamada 7ye 4 kaybeden Troçki, Brest-Litovsk Antlaşmasını imzalamak amacıyla görevlendirilse de bu vazifesini yerine getirmedi. Bunun üstüne Lenin ve Bolşevikler ile arası açıldı ve antlaşmayı imzalaması amacıyla yerine Kamenev doğrulusunda yönünden yönünden doğrultusundan imzalandı. Bu antlaşma ile 1878 senesinde devrimden evvel Rusyanın Osmanlı Devletinden aldığı Kars, Ardahan ve Batum da yeniden yine Osmanlı Devletine bırakılmış oluyordu. Bunların yanısıra, beraberinde Rusyanın batısında büyük bir bölge elden çıkmış oluyordu. Troçki, bu bölgenin emperyalist güçlere karşı sosyalist düşüncenin yayılması amacıyla Avrupa ile bir tampon bölge olması gerekliliğini düşünse de, antlaşmadan sonra bu gaye hedef amacıyla mühim bir koz yitirmiş oluyordu.

Bu antlaşmanın imzalanmasından sonra Sovyetler Birliğinde iç muhabere harp devresi başladı. 19 Ocak 1918de uygulanan oluşturulan seçimlerde Bolşeviklerin partisi istediği neticeleri alamayınca, muhaliflerine karşı sert bir tutum içine girmişlerdi. Brest-Litovsk ile başlayan Bolşevik-Menşevik anlaşmazlığ kısa sürede bir iç savaşın çıkmasına sebep oldu. Bolşeviklerin silahlı kuvveti olan “Kızıl Ordu”, muhaliflerin yönetimindeki “Beyaz Ordu” ile mücedele içindeydi. diğer diğer partiler ile bir araya getiren devrimciler, Bolşevikleri indirme planı kurmaktaydı. kuvveti elinde tutan Bolşevikler, hükumeti hükumeti karşıdevrimden güvenliğini sağlamak hedefiyle için suretiyle “Çeka” isminde saklı saklı bir polis örgütü kurdu. 1920li senesinin sonuna gelir iken “sol muhalefet” zayıfladı. Troçkinin kuvveti de giderek azalmaya başladı.

1922 senesinde iç çatışmalar yavaş yavaş son bulurken, 21 Ocak 1924te Leninnin ölümü ile partinin iktidarına Josef Stalin geçti. Bu tarihten sonra Stalin ile iktidar mücadelesi devresi başladı. 1922 senesinde Merkez Komite genel genel genel genel Sekreterliğine getirilen Stalin, 1928 senesinde Troçkinin önderliğindeki muhalefete son vermek hedefiyle için suretiyle yıpratma çabaları başladı. evvel muhabere harp Komitesi görevinden alınan Troçki, daha sonra Siyasi ofis Ofis ve Komünist Enternasyonel Yürütme Kurulu Merkez Komitesinden alındı. İki sene zarfında elinden bütün Bütün yetkileri alındı hem de 1927de Onbeşinci Komünist Parti Kongresinde parti üyeliğinden bile atıldı. Bundan sonra sürgün yaşamı başladı. Bir vakit Kazakistannın Alma Ata bölgesinde yaşadı.

18 Ocak 1929 tarihinde, Sovyet Ceza Kanununun 58/10 maddesinden, devrimcilik ve yasa dışı Sovyet Partisi kurmak suçlamalarıyla Sovyetler Birliğinden sürüldü. Ülkeden sürülmesinden derhal anında sonra Türkiyeye sığındı ve 1929-1933 yılları arasında İstanbulda Büyükadadaki evinde çok sıkı güvenlik güvenlik emniyet Emniyet önlemleriyle beraber eş güdümlü bir arada Beraber torunu ve kızıyla beraber eş güdümlü bir arada Beraber yaşadı. Bu devre sakin bir yaşam Yaşam sürdü ve düşüncelerini kaleme alma fırsatı buldu.

20 Şubat 1932 tarihinde, Stalin doğrulusunda yönünden yönünden doğrultusundan Sovyet vatandaşlığından dahi çıkarıldı. Kendisi kızı Nina ile istanbulda rahat bir yaşam Yaşam geçirse de, 1933 senesinde Berlinde yaşam sürdüren başka kızı Zinanın şüpheli intiharı onu çok yıkmıştı. Kısa bir vakit sonra oğlu Lev de öldürüldü. 17 Temmuz 1933de Fransaya geçti. fakat yalnız fakat Fakat iki yıl geçmeden buradan da sınırdışı edildi. Geçtiği Norveçte de gene tekrar iki yıl kalabildi. En son 9 Ocak 1937de Meksikaya sığındı ve Mexico Citye yerleşti. Burada Dördüncü Enternasyonalin çalışmalarını başlattı. Sürgünde olması devrim amacıyla işlevini gerçekleştirmesine engel olmadı.

1938 yılının Eylül ayında Pariste biraraya gelen Avrupa, Amerika ve asyadan gelen 30a yakın delege, Sovyetler Birliğinin komiterm Stalin doğrulusunda yönünden yönünden doğrultusundan ele geçirildiği amacıyla, proleter sınıfına öncülük yapamayacağına dair karar aldılar. Bu amaçla dünyada sosyalist devrimi devam ettirecek bir partinin kurulma gereksinimi doğdu. Bu kongre ile bu vazifiyeti üstlenecek bir teşkilat oluşturulacak ve geçiş programı uygulaması hazırlanacaktı. Troçkinin çabaları ve önderliği ile yapılan Dördüncü Enternasyonal, kapitalizme karşı bulunduğu gibi Staline karşı da bir tutum içindeydi. hem de Stalinist ve Troçkistler arasındaki düşmanlık o kadar büyümüştü ki, birbirlerini yok etmek amacıyla yürüttükleri çalışmalar diğer diğer ülkelere de sıçrıyordu.

II. Dünya Savaşı ile Dördüncü Enternasyonalde kopmalar başladı. Troçkist kümeler, bilhassa Genellikle Vietnamdaki kitle desteğini kaybettiler. Dördüncü Enternasyonal Uluslararası Sekreteryası, II. Dünya Savaşı ardından siyasi hali hali ve Doğu Avrupadaki yeni sosyalist devletleri değerlendirmek hedefiyle için suretiyle 1946, 1948 ve 1951 senelerinde bir dizi uluslararası kongre topladı. bilhassa Genellikle 1951 Kongresinde Doğu Avrupa ve SSCBdeki hali hali “deforme olmuş sosyalizm ya da deforme olmuş işçi devleti” olarak tanımladılar.

Stalin, Troçkiyi SSCBdeki rejim amacıyla büyük bir tehlike olarak görüyordu. 1940 senesinde İspanyalı bir GPU ajanı olan Ramon Mercader, gazeteci kılığında röportaj yapma bahanesi ile Troçki ile görüşme ayarladı. Mercader doğrulusunda yönünden yönünden doğrultusundan ağır yaralanan Troçki, aldığı yaranın etkisiyle 21 Ağustos 1940da vefat etti. Ölmeden evvel bilincinin geri geldiği sırada söylediği “Burjuva basınına iyi malzeme olduk” ve “Dördüncü Enternasyonalin zaferinden eminim” sözleri son söyledikleri oldu. Stalinistler bu suikastı hiçbir vakit vakit üstlenmediler ve asılsız bir iddia olduğunu savundular.

Troçkiye göre Rusya gibi burjuva devriminin gerçekleşmediği ülkelerde, proleterya kendi devrimini gerçekleştirmeyle kalmayıp, burjuva devriminin gereklerini de yerine getirmek zorundaydı. İşçi toplumunun bir anda bu tür büyük bir değişimi kaldıramayacağını düşündüğünden başarı başarı sağlayacak olan düzenin “sürekli devrim” olduğunu diyordu. Tek başına kalmış bir sosyalist devleti, kapitalizm ile mücadelesinin yeterli olmayacağından, ilerlemiş ilerlemiş kapitalist ülkelerde sosyalizmin en kısa sürede yayılması gerekliliğini savunmuştu. Ülke devriminden çok dünya devrimini savunan Troçki, SSCBde kurulan Stalinist yapının yeterli olmayacağını düşünmekteydi. Kapitalist bir dünyada tek başıan yer alabilmek imkansızdı. Stalini devrimi güvenliğini sağlamak adına sosyalizmi feda etmesinden ve batılı devletler ile işbirliği içersinde içerisinde olduğundan suçlamaktaydı. fakat yalnız fakat Fakat Stalinin de yaptığı kapitalist düzende sistemi korumaktan diğer diğer birşey değildi. Troçkizmin, Marksist düşüncenin sol kanadı bulunduğu kabul edilir. Troçkizme göre, SSCBde demokratik hakların kısıtlandığı ve dünyaya sosyalizmin yayılması gerektiği temel temel düşüncelerdir.

Troçkinin ömrünün son senelerinde başlattığı Dördüncü Enternasyonal, sosyalizmin dünyaya yayılmasını ve bunu kapitalist sistemi sert bir şekilde değil de sindirerek yapabileceği görüşünde olsa da, II. Dünya Savaşı ile askeri ve siyasi sürecin emperyalizmden beslendiğinin anlaşılması ile bu düşünce düşünce etkinliğini kaybetmiştir. Troçkinin ölümünden sonra Sri Lanka ve Bolivyada hala çok sayıda Troçkist bulunmakla birlikte, Birlikte kümeler arasında çatışmalar nedeniyle birlik sağlanamamaktadır. ilaveten bunun dışında Hem de Brezilya ve Arjantin gibi ülkelerde kitle desteği oluşturulsa da azınlıkta kalmaktadır.

ESERLERİ:

1905
Bireysel Terörizmin İflası
Entelijensa ve Sosyalizm
Marksistler Bireysel Terörizme NİÇİN niçin Karşıdırlar?
Üçüncü Kongrenin esas esas asli Dersi
Komunist Enternasyonalin Taktikleri Üzerine
Dördüncü Dünya Kongresi Raporu
Yoldaş McKaye Mektup
Paris Komunü Üzerine
“Avrupa entegre Devletleri” Sloganı amacıyla makul ideal İDEAL vakit vakit mı?
Doğuda Perspektifler ve Görevler
Ekim Dersleri
Leninden Sonra Üçüncü Enternasyonal
Tek Ülkede Sosyalizm?
Katalan Milliyetçiliğinin İlerici Karakteri
İspanyol Komunizmi Ve Katalan Federasyonu
Katalonyada yerel Sorun
Rus Devrimini Savunurken
Sürekli Devrim-Sonuçlar ve Olasılıklar
Milliyetçilik ve Ekonomik Yaşam
Uluslararası Komünist Birliğin esas esas asli kuramsal Görüşleri üstüne Bir Tartışmaya Katkı
Savaş ve Dördüncü Enternasyonal
Amerika Komunist Olursa
Merkezci Kombinasyonlar ve Marksist Taktikler
Merkezci Simya mı, Marksizm mi?
Güney Afrika Tezleri Üzerine
Terörizm ve Sovyetler Birliğindeki Stalinist Rejim
Komunist Manifestonun Doksanıncı Yıldönümü
Lenin ve Emperyalist Savaş
Grynszpan’dan Yana: Faşist Kıyım Çetelerine ve Stalinist Hainlere Karşı
Zamanımızda Marksizm
Bir Kez Daha “Marksizmin Krizi” Üzerine

Yorumlar
Yorum yazın

Bir yorum yazın